การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2012

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

9

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 25
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตลาดที่พักอาศัยกึ่งสำเร็จรูป,19 ม.ค. 2012 - 19 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สถาปัตยกรรมและอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แหล่งทุน :บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด ผู้ได้รับทุนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย,1 ส.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตลาดที่พักอาศัยกึ่งสำเร็จรูป,19 ม.ค. 2012 - 19 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :CMC Exhibition Services Pte Ltd. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Thailand Green Building Conference 2012,20 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,9 พ.ย. 2012 - 8 พ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246511 ชื่อวิชา Urban & Environmental Planning Techniques,11 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Town Structure Planning for Koh Samui's Low-Carbon Development: Visualization and Adaptation of Gree แหล่งทุน :บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้ได้รับทุนจาก APEC,16 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,3 ต.ค. 2012 - 3 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการต่อยอดนวัตกรรมแผ่นปลูกพืชบนหลังคา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก,25 ก.ย. 2012 - 25 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,26 ก.ย. 2012 - 26 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240461 ชื่อวิชา Sustainable Architecture,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247521 ชื่อวิชา Sustainable Architecture & Environment,4 ส.ค. 2012 - 4 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240461 ชื่อวิชา Sustainable Architecture,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247521 ชื่อวิชา Sustainable Architecture & Environment,4 ส.ค. 2012 - 4 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Natural Facade,24 ม.ค. 2012 - 24 ม.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246541 ชื่อวิชา Sustainable Housing & Real Estate Development,19 ก.ย. 2012 - 19 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :CMC Exhibition Services Pte Ltd. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Thailand Green Building Conference 2012,20 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ธ.ค. 2012 - 30 พ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01246513 ชื่อวิชา Sustainable Land Use & Infrastructure Plan.,20 พ.ย. 2012 - 12 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,9 พ.ย. 2012 - 8 พ.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: วิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ แหล่งทุน :บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้ได้รับทุนจาก APEC (Asia Pacific Economic Cooperation),1 พ.ค. 2012 - 31 ต.ค. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020122005 >>
Year Policy 2
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันอาคารเขียวไทย การใช้ประโยชน์ :คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ได้ใช้ภาพอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 (ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย) เป็นตัวอย่างการใช้พืชพรรณประกอบอาคารในแนวตั้ง เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง,1 ม.ค. 2012 - 1 ม.ค. 2012
2012 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันอาคารเขียวไทย การใช้ประโยชน์ :คู่มือสำหรับเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย ได้ใช้ภาพอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 (ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย) เป็นตัวอย่างการใช้พืชพรรณประกอบอาคารในแนวตั้ง เพื่อลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง,1 ม.ค. 2012 - 1 ม.ค. 2012

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152009 >>