การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2016

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

27

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

4

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247522 ชื่อวิชา Scrap Design,21 ม.ค. 2016 - 28 เม.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แหล่งทุน :ม.เกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน ตามหลักการเติบโตอย่างชาญฉลาด และเกณฑ์ความเป็นผู้นำในการออกแบบด้านพลังงานและรักษาสภาวะแวดล้อมระดับย่าน,23 ธ.ค. 2016 - 23 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน,2 ธ.ค. 2016 - 2 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผ่นผนังภายในจากใบสักและวัสดุประสานธรรมชาติ (ลิกนิน) แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปี 2557 ,6 ม.ค. 2016 - 5 ม.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมฉนวนกันความร้อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก. (สวพ.),4 พ.ย. 2016 - 3 พ.ย. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังและการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดทำแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,1 พ.ค. 2016 - 31 พ.ค. 2017
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240271 ชื่อวิชา Computer Applications in Architecture,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240371 ชื่อวิชา Adv.Computer Applications in Architecture,15 ส.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01240271 ชื่อวิชา Computer Applications in Architecture,15 ส.ค. 2016 - 30 เม.ย. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020122005 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152009 >>