การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2017

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

5

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 20
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247241 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Design,24 พ.ย. 2017 - 24 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Valencia College West Campus, Orlando, Florida, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Teaching Sustainability Across the Curriculum,11 พ.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Argonne National Laboratory ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Resrach and Building Innovations for Sustainable Energy and Environment,15 พ.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Indiana University Purdue University Indianapolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Green Innovations for Sustainable Architecture in Tropical Climates,16 พ.ค. 2017 - 16 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247241 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Design,24 พ.ย. 2017 - 24 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหล่งทุน :บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247241 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Design,24 พ.ย. 2017 - 24 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Argonne National Laboratory ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Resrach and Building Innovations for Sustainable Energy and Environment,15 พ.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Valencia College West Campus, Orlando, Florida, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Teaching Sustainability Across the Curriculum,11 พ.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Indiana University Purdue University Indianapolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Green Innovations for Sustainable Architecture in Tropical Climates,16 พ.ค. 2017 - 16 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Argonne National Laboratory ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Research and Building Innovations for Sustainable Energy and Environment,15 พ.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Valencia College West Campus, Orlando, Florida, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Teaching Sustainability Across the Curriculum,11 พ.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Indiana University Purdue University Indianapolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Green Innovations for Sustainable Architecture in Tropical Climates,16 พ.ค. 2017 - 16 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Valencia College West Campus, Orlando, Florida, USA ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Teaching Sustainability Across the Curriculum,11 พ.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Argonne National Laboratory ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Resrach and Building Innovations for Sustainable Energy and Environment,15 พ.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Indiana University Purdue University Indisnapolis ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Green Innovations for Sustainable Architecture in Tropical Climates,16 พ.ค. 2017 - 16 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืนในย่านนวัตกรรมศรีราชาตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด แหล่งทุน :สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ,17 ก.ค. 2017 - 15 ม.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247611 ชื่อวิชา Innovation Theory,8 ส.ค. 2017 - 4 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวางผังแนวคิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,1 ม.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020122005 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152009 >>