การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2019

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

3

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247542 ชื่อวิชา Appropriate Building Technology,25 ธ.ค. 2019 - 25 ธ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลังคาและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน,31 ม.ค. 2019 - 31 ม.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247542 ชื่อวิชา Appropriate Building Technology,25 ธ.ค. 2019 - 25 ธ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247591 ชื่อวิชา Research Methods in Building Innovation,28 ส.ค. 2019 - 28 ส.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247542 ชื่อวิชา Appropriate Building Technology,25 ธ.ค. 2019 - 25 ธ.ค. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217523 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,25 ส.ค. 2019 - 1 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247241 ชื่อวิชา Environmentally Responsive Design,1 พ.ย. 2019 - 1 พ.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลังคาและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน,31 ม.ค. 2019 - 31 ม.ค. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020122005 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201820152009 >>