การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2009

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,11 ธ.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203696 ชื่อวิชา Selected Topics in Civil Engineering,14 ส.ค. 2009 - 14 ส.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01249681 ชื่อวิชา Built Environment Development,7 ก.ย. 2009 - 7 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01217583 ชื่อวิชา Adv. Eng. Materials for Infrastructures,12 ธ.ค. 2009 - 12 ธ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247533 ชื่อวิชา Technological Innovation in Building Industry,12 ม.ค. 2009 - 3 ก.ย. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01247596 ชื่อวิชา Selected Topics in Building Technology,7 มิ.ย. 2009 - 3 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :หมู่บ้านจัดสรรชีววิถีในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดภาวะโลกร้อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน :ม.ก.,1 มี.ค. 2009 - 31 ส.ค. 2010

Policy

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Year:

<< 202020122005 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด