การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสถิติ ปี 2013

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสถิติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 29
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422484 ชื่อวิชา Deterministic Operations Research,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,19 ธ.ค. 2013 - 19 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422696 ชื่อวิชา Selected Topics in Statistics,13 มิ.ย. 2013 - 13 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,18 ก.ค. 2013 - 18 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,13 มิ.ย. 2013 - 13 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Universitatas Muhammadiyah Sumatera Utara ประเทศฮินโดนีเซีย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Keynote Speakers ICMSA2013,12 ธ.ค. 2013 - 13 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,14 ก.พ. 2013 - 14 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,14 พ.ย. 2013 - 14 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422699 ชื่อวิชา Thesis,10 ม.ค. 2013 - 10 ม.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422221 ชื่อวิชา Statistical Data Processing,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422341 ชื่อวิชา Mathematical Theory I,10 มิ.ย. 2013 - 28 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422341 ชื่อวิชา Mathematical Theory I,10 มิ.ย. 2013 - 28 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,10 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,12 ธ.ค. 2013 - 12 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422699 ชื่อวิชา Thesis,15 ส.ค. 2013 - 15 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,10 มิ.ย. 2013 - 4 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Universitatas Muhammadiyah Sumatera Utara ประเทศฮินโดนีเซีย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Keynote Speakers ICMSA2013,12 ธ.ค. 2013 - 13 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422699 ชื่อวิชา Thesis,18 ก.ค. 2013 - 18 ก.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422641 ชื่อวิชา Probability & Measure Theory,18 ก.ค. 2013 - 21 ส.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422342 ชื่อวิชา Mathematical Statistical II,4 พ.ย. 2013 - 14 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,10 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,7 ต.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422342 ชื่อวิชา Mathematical Statistical II,11 พ.ย. 2013 - 17 มี.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422699 ชื่อวิชา Thesis,11 มิ.ย. 2013 - 21 พ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,13 มิ.ย. 2013 - 20 มิ.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422696 ชื่อวิชา Selected Topics in Statistics,15 ก.ค. 2013 - 18 ก.ย. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Universitatas Muhammadiyah Sumatera Utara ประเทศฮินโดนีเซีย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Keynote Speakers,12 ธ.ค. 2013 - 13 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,17 ต.ค. 2013 - 17 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,25 ก.ค. 2013 - 25 ก.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>