การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสถิติ ปี 2014

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสถิติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,13 ก.พ. 2014 - 13 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,18 ส.ค. 2014 - 10 ม.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422481 ชื่อวิชา Statistical Quality Control,2 มิ.ย. 2014 - 31 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422481 ชื่อวิชา Statistical Quality Control,18 ส.ค. 2014 - 30 ธ.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422481 ชื่อวิชา Statistical Quality Control,2 มิ.ย. 2014 - 24 ก.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422455 ชื่อวิชา Data Analysis,11 ส.ค. 2014 - 5 ม.ค. 2015