การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสถิติ ปี 2012

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสถิติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 422597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2012 - 19 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422581 ชื่อวิชา Statistical Quality Control,11 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 422597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2012 - 19 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,5 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422599 ชื่อวิชา Thesis,15 พ.ค. 2012 - 15 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ก.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422599 ชื่อวิชา Thesis,17 พ.ค. 2012 - 17 พ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,20 ก.ย. 2012 - 20 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,26 ก.ค. 2012 - 26 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 422597 ชื่อวิชา Seminar,4 มิ.ย. 2012 - 19 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพื่อจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,11 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422699 ชื่อวิชา Thesis,9 ก.ค. 2012 - 25 ต.ค. 2014
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,11 ก.ย. 2012 - 13 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,5 พ.ย. 2012 - 23 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,16 ส.ค. 2012 - 16 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,17 เม.ย. 2012 - 10 ก.ย. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,9 ต.ค. 2012 - 29 มี.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,17 ก.ค. 2012 - 19 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,4 ก.ย. 2012 - 25 ต.ค. 2013

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>