การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสถิติ ปี 2016

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

2

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสถิติ

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>