การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสถิติ ปี 2011

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสถิติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 422597 ชื่อวิชา Seminar,6 มิ.ย. 2011 - 19 ต.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,19 ธ.ค. 2011 - 16 เม.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422497 ชื่อวิชา Seminar,17 มิ.ย. 2011 - 17 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,17 มี.ค. 2011 - 17 มี.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422555 ชื่อวิชา Multivariate Analysis,20 ธ.ค. 2011 - 23 มี.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422699 ชื่อวิชา Thesis,12 ก.ค. 2011 - 21 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,7 มิ.ย. 2011 - 31 ต.ค. 2011

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>