การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาสถิติ ปี 2015

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาสถิติ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422452 ชื่อวิชา Regression Analysis,12 ม.ค. 2015 - 29 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422401 ชื่อวิชา Statistics in Behavioral Science Research I,19 ม.ค. 2015 - 23 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,17 ส.ค. 2015 - 30 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422542 ชื่อวิชา Inferential Statistics,12 ม.ค. 2015 - 23 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่อิสระกัน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,14 ธ.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2017
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422542 ชื่อวิชา Inferential Statistics,12 ม.ค. 2015 - 30 พ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,17 ส.ค. 2015 - 5 ม.ค. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>