Conference

Article
Zero Inflated Waring Distribution and Its Application
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (ISBN: 9789747514445)
Class
ชาติ
Date
12 ตุลาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422696 ชื่อวิชา Selected Topics in Statistics,13 มิ.ย. 2013 - 13 มิ.ย. 2013