Search Result of "patumma"

About 15 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคุณเรณู เอี่ยมธนาภรณ์, Imgคุณวิภาดา ทองทักษิณ, Imgคุณเอกชัย บูรณะไทย, Imgดร. ปิยะเกษตร สุขสถาน, Imgดร. อรนุช ลีลาพร, Imgดร. อุทัย จารณศรี, Imgดร.ธราธร ทีรฆฐิติ, Imgดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา, Imgนายลิขิต มณีสินธุ์, Imgผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี, Imgผศ.ดร.ธีรนุช เจริญกิจ, Imgรศ.ดร.นพมณี โทปุญญานนท์, Imgอ. ธีรพันธุ์ โตธิรกุล, Imgอ.ทิพวัลย์ สุกุมลนันทน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Clonal Micropropation of Patumma (Currcuma slismatifolia Gagnep))

ผู้เขียน:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Patumma is a new ornamental crop with high demand for export. The species is now vulnerable to extinction. Cloning methology is therefore needed to produce plants for export and to conserve the germplasm. Young inflorescence and rhizome could be used as source of the lateral bud explant. The rhizome had to be air-dried for a week before used. Pre-treatment in 52oC water for 5-10 minutes greatly reduced the bacterial contamination. Plantlets were multiplied on modified MS media with 0, 6.67, 13.32, 19.98 and 26.64 ?mol.l.-1 benzyladenine (BA) or 0.19 0.56, 1.67 and 5.0 ?mol.l.-1 kinetin. The maximum multiplication rate of 4.83 folds was obtained when longitudinally divided rhizome was cultured on the medium with 13.32 mmol.l.-1 BA. The result also showed that wild-collected and selected clones responded to the media similarly. When the media modified with 13.32, 15.54, 17.76 and 19.98 ?mol.l.-1 BA in combination with 15, 30 and 45 g.l.-1 sucrose were tested, the multiplication rate of plantlets were all the same.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 031, Issue 3, Jul 97 - Sep 97, Page 354 - 357 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2546/47

ผู้เขียน:Imgทรัสตรี อำนวย

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวโมเลกุลของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางยืดอายุปักแจกันและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการหลังการเก็บเกี่ยวของช่อดอกปทุมมา

ผู้เขียน:Imgกนกพร บุญญะอติชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงแคลลัสเพื่อการถ่ายยีนในปทุมมา

ผู้เขียน:Imgกัลยา รัตนถาวรกิติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, ImgAnawat Suwanagul

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตปทุมมาเป็นไม้กระถางตลอดปี

ผู้เขียน:Imgจิราพร เที่ยงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพีรเดช ทองอำไพ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาที่เกิดจากเชื้อ Ralstonia solanacearum โดยการป้องกันกำจัดเชื้อที่ติดมากับหัวพันธุ์และการจัดการดิน

ผู้เขียน:Imgจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาสู่ตลาดโลกโครงการวิจัย ปทุมมา: วิทยาการปรับปรุงพันธุ์และการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ของเชื้อ Ralstonia (Pseudomomas) solanacearum และวิธีทางเซรุ่มวิทยาในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวเน่าของปทุมมา (Curcuma alismatifolia Gagnep.)

ผู้เขียน:Imgวรัดา ไขแสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อิษยา นะมิกิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume