Search Result of "organoclay"

About 28 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง (2011)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.รัตนวรรณ เอมพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเตรียมและคุณสมบัติของ polylactic acid (PLA) / epoxidized natural rubber (ENR) / organoclay นาโนคอมโพสิท

Img

Researcher

ดร. ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Rubber Technology, Supercritical Fluid Extraction

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

งานประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชมเชย (2009)

ผลงาน:การปรับปรุงสมบัติของพอลิ (แลคติกแอซิด) ด้วยยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเตรียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัย: Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "Value Creation สู่การพึ่งพาตนเอง"

หัวเรื่อง:การเตรียมและคุณสมบัติของ พอลิ (แลคติก แอซิด) / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเตรียมและสมบัติของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท

ผู้เขียน:Imgเรณุมาศ ทิพย์มณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (7)

Img

การประชุมวิชาการ

Adsorption of organic substances on modified montmorillonite

ผู้แต่ง:ImgDr.Tarinee Nampitch, Associate Professor, Imgรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติของพอลิ (แลคติกแอซิด) ด้วยยางธรรมชาติดัดแปรเพื่อเตรียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเตรียมและคุณสมบัติของ polylactic acid (PLA)/epoxidized natural rubber/organoclay นาโนคอมโพสิท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

12