Journal

Article
The Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex by Batch Adsorption Technique using Organoclay
Journal
Advanced Materials Research (ISSN: 10226680)
Volume
787
Issue
1
Year
มิถุนายน 2013
Page
122-126
Class
นานาชาติ
DOI
"_"
Related Link
-

Author

Output From Project

อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Conference: BIT's 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016 การใช้ประโยชน์ :นำความรู้ไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ BIT's 2nd Annual World Congress of Smart Materials-2016,4 มี.ค. 2016 - 6 มี.ค. 2016