อิทธิพลของการจับอนุภาคยางจากหางน้ำยางโดยเตรียมเป็นยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียว

Publish Year International Journal 3
2013 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Adsorption of organic substances on modified montmorillonite, Cloisite 10A, 15A, 20A, 25A, and 30B", Advanced Materials Researches, ปีที่ 787, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 118-121
2013 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศใดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex by Batch Adsorption Technique using Organoclay", Advanced Materials Research, ปีที่ 787, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2013, หน้า 122-126
2011 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite: properties and structure", Rubber Chemistry & Technology, ปีที่ 114, ฉบับที่ 84, เมษายน - ตุลาคม 2011, หน้า 1-22
Publish Year International Conference 6
2013 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Adsorption of organic substances on modified montmorillonite, Cloisite 10A, 15A, 20A, 25A, and 30B", The 2013 2nd International Symposium on Materials Science and Engineering Technology, 27 - 28 มิถุนายน 2013, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2013 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Removal of Rubber Particles from Skim Rubber Latex by Batch Adsorption Technique using Organoclay", The 2013 2nd International Symposium on Materials Science and Engineering Technology, 27 - 28 มิถุนายน 2013, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2008 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Adsorption of organic substances on modified montmorillonite", 15th Regional Symposium on Chemical Engineering (RSCE 2008), 2 - 3 ธันวาคม 2008, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite", Rubber in Engineering Seminar, Chiang Mai Thailand, 22 - 24 มกราคม 2007, เชียงใหม่
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, exดร.รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร, "A Technique for purifying wastewater with organoclay", 14th Regional Symposium chemical engineering 2007 (RSCE 2007), 4 - 5 ธันวาคม 2007, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Natural Rubber/Layered Silicate Nanocomposites: A Review From Preparation to Processing", 14th Regional Symposium Chemical Engineering 2007 (RSCE 2007), 4 - 5 ธันวาคม 2007, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียวชนิด Closite25Aและ DDA-MMT โดยใช้วิธีการจับตัวกับหางน้ำยาง ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2550, 29 - 30 ตุลาคม 2007, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย