การเตรียมและคุณสมบัติของ Polyactic acid (PLA)/epoxicized natural rubber/organoclay นาโนคมโพสิท

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพรรณ , "การเตรียมและคุณสมบัติของ พอลิ (แลคติก แอซิด) / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท ", การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "Value Creation สู่การพึ่งพาตนเอง", 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย