Search Result of "antiserum"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล

Img

Researcher

นาง ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีทั่วไป

Resume

Img

Researcher

ดร. รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืช, การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสารพิษเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

Resume

Img

ที่มา:PHYTOPATHOLOGY

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล

Img

ที่มา:คณะเกษตร มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การบริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล