การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช