Search Result of "H.PINKAEW"

About 168 results
Img

Researcher

ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานแมลง

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Kasetsartra Pinkaew (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), a new genus from Thailand with the description of its type species

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantasak Pinkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2) (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อและหนอนผี้เสื้อเพื่อการอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบ วงศ์ย่อย Olethreutinae ในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแมลงกลุ่มสำคัญในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลาย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

อนุกรมวิธานของผีเสื้อหนอนม้วนใบในวงศ์ Tortricidae ในสถานีวิจัยดอยปุย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิสิฐ กิจสมพร, Imgนายภราดร ดอกจันทร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2558 (2015)

นักวิจัย:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 (2016)

นักวิจัย:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2560 (2017)

นักวิจัย:Imgดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

123456789