Search Result of "Endospore"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกชนิดแบคทีเรียสร้างสปอร์ 9 ตัวอย่างโดย Conventional method และ Molecular technique (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์ทิพย์ สุนทรสีมะ

แหล่งทุน:บริษัทคาวาซูมิ แลบอราตอรี่ ประเทศไทยจำกัด

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรชนก โก้สกุล, Imgอภิรัชต์ สมฤทธิ์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Endospore formation in Hanseniaspora pseudoguilliermondii: a key characteristics of the species

ผู้แต่ง:ImgImanishi, Y, ImgJindamorakot, S, ImgDr.Savitree Limtong, Professor, ImgNakase, T,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เห็ดไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงขี้เลื่อยผสมที่ใช้เพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆและผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางรมภูฏาน

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดของเชื้อราที่รอดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผ่านการฆ่าเชื้อจากฟาร์มเห็ดแหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฎาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบอมิโนลิพิดในแบคทีเรียสร้างสปอร์บางกลุ่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญของรา Aspergillus sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonaria

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์เพื่อยับยั้ง Trichoderma sp.ที่ปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน(Pleurotus pulmonarius)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารเห็ดไทย

หัวเรื่อง:การคัดเลือกแบคทีเรียสร้างสปอร์และประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราแข่งขันในฟาร์มเห็ดและเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิดในระดับห้องปฏิบัติการ

12