Search Result of "ระบบอัจฉริยะ"

About 24 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบอัจฉริยะการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

Researcher

ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร, วิศวกรรมแมกกาทรอนิคส์และหุ่นยนต์

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การทำนายค่าอุณหภูมิล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่ (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2560 (2017)

ผลงาน:การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่า จากอากาศสู่พื้นดินด้วยวงแหวนไอน้ำอิ่มตัวเสริมประจุไฟฟ้า

นักวิจัย: Imgนายวรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

Researcher

นาย เอนก ไกรรอด

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Vision) , ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems), การรับรู้รูปแบบ (Pattern Recognition)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume

Img

Researcher

นาย วรพจน์ ศตเดชากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์, การควบคุมอัตโนมัติ, ยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง , ระบบสกัดกันการลุกลามของเพลิงไหม้ในอาคาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุธิษา มาเจริญ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย คงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการสืบพันธ์ุ

Resume

Img

Researcher

นาย นครไชย อันชื่น

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตนม) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตโคนม-โคเนื้อ , การผสมเทียมโค

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

12