โครงการตอบสนองนโยบาย เป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ : การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อปฏิรูปเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะ (ปีที่ 2)