Search Result of "การสำรวจ"

About 1765 results
Img
Img

งานวิจัย

งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี Resistivity Sounding โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลชั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 2 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ทรานส์ เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสำรวจและจำแนกแมงมุมในภาคสนาม (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Patchanee Vichitbandha, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ "ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการฟื้นฟูความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธขององค์การนาซ่าในพื้นที่เขตเมือง

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าวฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบความถี่เดียว

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำสถานีชี้วัดความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทางทะเลและการใช้ประโยชน์จากการประมงพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปริญญา ลิมป์วิริยะกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาการนำเรือรบหลวงมาใช้เพื่อจัดทำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสำรวจธรณีฟิสิกส์รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การสำรวจโรคใบด่างแคระข้าวโพด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

12345678910...