Journal

Animals (ISSN: 20762615)
13
12
3-21
มิถุนายน 2023
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน