Journal

Insects (ISSN: 20754450)
14
4
1-13
เมษายน 2023
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การศึกษาชนิดของเลือดสัตว์ที่พบในริ้นเพศเมียในพื้นที่ที่มีการระบาดของกาฬโรคในม้าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์