การศึกษาชนิดของเลือดสัตว์ที่พบในริ้นเพศเมียในพื้นที่ที่มีการระบาดของกาฬโรคในม้าในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exSuchada Choocherd, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Culicoides Species and Host Preference Blood Meal in the African Horse Sickness Outbreak-Affected Area in Hua Hin District, Prachuap KhiriKhan Province, Thailand", Insects, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2023, หน้า 1-13
Publish Year International Conference 1
2023 inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, exSuchada Choocherd, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวณัฐสุดา กลิ่นแก้ว, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exPornkamol Phoosangwalthong, inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification of Culicoides species and host preference blood meal in the African horse sickness outbreak-affected area in Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan province, Thailand", 29th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP 2023) , 20 - 24 สิงหาคม 2023, Chennai สาธารณรัฐอินเดีย