Journal

การสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านไม้ผลของประเทศไทย
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ISSN: 27303462)
39
1
163-185
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-