แนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาวสวนไม้ผล

Publish Year National Conference 1
2020 exภาวินี พวงงาม, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายในการท่องเที่ยวสวนผลไม้ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย