Journal

Article
ผลของการเสริมแร่ธาตุก้อนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอนในระยะรุ่น
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
Volume
3
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2020
Page
20-28
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-