การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน

Publish Year National Journal 4
2023 inนางสาวอัญชลี คงประดิษฐ์, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรมาพิชญ์ เจริญศรี, exPiny Tong, exคมกฤช เอกฉัตร, exพีระยุทธ อินกล่ำ, exภานุวัฒน์ กาลจักร, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก และผลตอบแทนจากการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน", วารสารเกษตรนเรศวร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 1-14
2022 exอัญชลี คงประดิษฐ์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้น้ำมันปาล์มดิบและถั่วเหลืองไขมันเต็มเป็นแหล่งไขมันในอาหารผสมครบส่วนที่มีต้นข้าวโพดฝักอ่อนหรือหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อการหมักย่อยในกระเพาะรูเมน สมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 56-69
2020 exจุฑามาศ แพงคำศรี , exอัญชลี คงประดิษฐ์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมแร่ธาตุก้อนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอนในระยะรุ่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 20-28
2019 inนายคงปฐม กาญจนเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชลี คงประดิษฐ์, exชนณภัส หัตถกรรม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อโคนมเพศผู้และโคกำแพงแสนเพศผู้ขุน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 313-323
Publish Year National Conference 1
2023 inนางสาวอัญชลี คงประดิษฐ์, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรมาพิชญ์ เจริญศร, exPiny Tong, ex คมกฤช เอกฉัตร, exพีระยุทธ อินกล่ำ, exภานุวัฒน์กาลจักร, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมรรถภาพการขุน ลักษณะซาก และผลตอบแทนจากการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและโคนมเพศผู้ตอน", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11, 5 - 8 กรกฎาคม 2023, พิษณุโลก ประเทศไทย