การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคนมเพศผู้ขุน

Publish Year National Journal 2
2020 exจุฑามาศ แพงคำศรี , exอัญชลี คงประดิษฐ์ , inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมแร่ธาตุก้อนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอนในระยะรุ่น", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 20-28
2019 inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, exอัญชลี คงประดิษฐ์ , exชนณภัส หัตถกรรม, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อโคนมเพศผู้และโคกำแพงแสนเพศผู้ขุน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 313-323