Journal

Article
การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรสและขี้เถ้าลอยต่อผลผลิตของมันสำปะหลังและสมบัติของดินบางประการ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
79-90
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว (ปีที่ 2)