ผลของการใช้น้ำอามิอามิต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งผลต่อคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดินในระยะยาว (ปีที่ 2)

Publish Year National Journal 3
2019 exดร.ธีรยุทธ คล้ำชื่น, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกวลิน ศรีจันทร์, อาจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก, อาจารย์, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inดร.ชาลินี คงสุด, inนายธรรมธวัช แสงงาม, "การใช้ประโยชน์วัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรสและขี้เถ้าลอยต่อผลผลิตของมันสำปะหลังและสมบัติของดินบางประการ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 79-90
2017 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้ของโรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตอ้อย และสมบัติของดิน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 21-32
2017 exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, "ผลของวัสดุอินทรีย์ผสมจากผลพลอยได้โรงงานผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี้เถ้าลอยต่อสมบัติดิน ผลผลิต และองค์ประกอบของผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 19-28
Publish Year International Conference 1
2014 exนายภาณุพงศ์ ชลชลา, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธงชัย มาลา, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลินี คงสุด, exนายธีรยุทธ คล้ำชื่น, exนายปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์, exนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, "ผลของการใช้กากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 exธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ ร่มแก้ว, "ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับยิปซัมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 exณิศรา มหะพรหม, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภชัย อำคา, "ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับเพอไลต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ, 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย