Journal

Article
ความสัมพันธ์ระหว่างยีน bGH กับน้ าหนักตัวในโคลูกผสมวากิว-ก าแพงแสน วากิว-บราห์มันและโคพันธุ์ก าแพงแสน
Journal
วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
35
Issue
2(พิเศษ2)
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
Page
210-215
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-