Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เคมี) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2557
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2552
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2550

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 3 3 0 0
  2018 การออกแบบ สังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปี และการคำนวณทางทฤษฎี ของอนุพันธ์ไบแนฟทิวสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2017 การออกแบบ การศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปีและการคำนวณทางทฤษฎี และการสังเคราะห์อนุพันธ์นินไฮดรินชนิดใหม่สำหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การคำนวณทางเคมีควอนตัมเพื่อทำนายการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังสำหรับสารประกอบเคมีอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0