การออกแบบ สังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปี และการคำนวณทางทฤษฎี ของอนุพันธ์ไบแนฟทิวสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับโลหะ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exMasahiro Ehara, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexes", Journal of Luminescence, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 222, มิถุนายน 2020, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 2
2020 exNopporn Sutthiprapa, exNamphet Rattaseri, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation on the Structural and Spectroscopic Properties of Colorimetric Chemosensor for Copper (II) based on Pyridyl-thiourea Derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020), 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exChisanupong Chaimongkhol, exKritsakorn Unkhunnadham, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Theoretical investigation on the structural and spectroscopic properties of colorimetric chemosensors for Hg2+ detection", การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2020), 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2020