การออกแบบ การศึกษาสมบัติทางสเปกโทรสโกปีและการคำนวณทางทฤษฎี และการสังเคราะห์อนุพันธ์นินไฮดรินชนิดใหม่สำหรับการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง