Person Image

  Education

  • ปร.ด.(การพัมนาทรัพยากรมนุาย์และองค์การ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2555
  • Ms.(Program in HR&OD), NIDA, ไทย, 2547
  • บธ.บ.(การเลขานุการ) -เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย, 2537

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2024 การขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ทางด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ค่าหน่วยกิตภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หมวดงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 5 6 0 0
  2021 ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิต และทิศทางในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2021 แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 ศักยภาพและทิศทางการผลิตบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย งบอุดหนุน โครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) 1 1 0 0
  2019 ปัจจัยที่มีผลต่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2018 การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุในภาคตะวันตก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2017 การปรับเปลี่ยนเพื่อความคงอยู่ในสภาพสังคมของผู้ประกอบอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หัวหน้าโครงการ กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับแรงงานสูงอายุ: ถอดบทเรียนบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด สู่แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการภาคเอกชนไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 วิถีการเกษตรของชุมชนบ้านหนองปากง่าม หมู่ที่ 23 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2015 การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2014 การสำรวจความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2014 แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2014 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบโครงการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 0 0 0
  2014 จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0