แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)