กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

Publish Year National Journal 1
2021 exวิน ไลประเสริฐ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย", วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 43-60
Publish Year National Conference 1
2020 exจิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ, exภาสกร เรืองวานิช, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "สังคมก้มหน้ากับบริบทประเทศไทย 4.0", การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 15 พฤษภาคม 2020, รังสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย