การสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แรงงานสูงอายุในภาคตะวันตก