Person Image

  Education

  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 9 0 0
  2020 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกบนหาดทรายที่ได้รับผลกระทบจากมนุษย์แตกต่างกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การศึกษาพัฒนาการของปูไข่นอกกระดอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2019 การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
  2014 ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 9 0 0
  2010 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2009 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดระนอง จังหวัดพั งงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2006 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2005 โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรณ์ธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 4 0 0