การศึกษาพัฒนาการของปูไข่นอกกระดอง

Publish Year National Conference 1
2020 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ปาลิดา ยิ้มศรี, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ผลของการเขี่ยไข่ที่มีต่อพัฒนาการของตัวอ่อนและอัตราการฟักของปูม้า (Portunus pelagicus) ไข่นอกกระดอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย