การสำรวจทรัพยาการชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง

Publish Year National Conference 1
2020 exจุฑารัตน์ พรอำนวยลาภ, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย