ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง

Publish Year National Journal 1
2022 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, exน.ส.กมลชนก วงศ์อิสรกุล, inนายวิสัย คงแก้ว, inนายสหัส ราชเมืองขวาง, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูใน 5 ระบบนิเวศบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และหมู่เกาะกำ จังหวัดระนอง", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022
Publish Year International Conference 1
2019 exน.ส.กมลชนก วงศ์อิสระกุล, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูแมงมุม (Majoidea) ในประเทศไทย", International Conferences on Biodiversity (IBD 2019), 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inนายวิสัย คงแก้ว, "ชนิด การแพร่กระจาย และพฤติกรรมของปูเสฉวนบกที่เกาะกำใหญ่ จ.ระนอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6 (One World One Ocean :New ane More Values of the Seas , 18 - 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inนายวิสัย คงแก้ว, inนายสหัส ราชเมืองขวาง, "ความหลากชนิด ความหนาแน่น และการแพร่กระจายของกลุ่มปูทหารบริเวณหาดทรายรอบสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inนายวิสัย คงแก้ว, inนายสหัส ราชเมืองขวาง, "ชีวประวัติเบื้องต้นของปูม้าลายแดง, Portunus gladiator (Fabricius, 1798) จากอวนจมปู จ.ระนอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขุดรูแบบปิดและการกินอาหารใต้ดินของปูทหารใหญ่ (Mictyris thailandensis Davie, Wisespongpand & Shih, 2013)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย