Person Image

  Education

  • บธ.ด.(การตลาด), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2554
  • M.B.A.(Management), University of Wisconsin (Milwaukee), United States of America, 2537
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง การระหว่างประเทศ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2533

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 3 2 0 0
  2023 การส่งเสริมความร่วมมือเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2017 แผนธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 โครงการแผนธุรกิจ KU Fresh Milk หัวหน้าโครงการ โรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2014 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 1 0 0
  2012 โครงการพัฒนาระบบการขายและแผนการตลาดโปรตีนเกษตร หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 3 11 0 0
  2019 การจ้างสำรวจข้อมูลทางการตลาด โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร OTOP ในพื้นที่จังหวัดเมืองรองด้านการท่องเที่ยว ในเขตภาคกลางตามความต้องการนักท่องเที่ยวชาวจีน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0 0 0
  2019 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2018 การขยายขนาดการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวสำหรับธุรกิจระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2018 SHYFTE project ผู้ร่วมวิจัย Erasmus+ Programme of the European Union 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 1 3 0 0
  2016 การสร้างมูลค่าบนการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสมุนไพรสำหรับธุรกิจสปา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 4 0 0
  2015 โครงการศึกษาความชอบด้านคุณลักษณะ(Preference Test)ของผู้บริโภคต่อซอสพริก หัวหน้าโครงการ บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและอุตสาหกรรมอาหารในประเทศอินโดนีเซีย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร 0 2 0 0
  2015 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเซียและสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รุก AEC ผู้ร่วมวิจัย สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการแผนการตลาดสำหรับเครื่องดื่ม Digital Drinks หัวหน้าโครงการ บริษัท ดิจิตอล ดริ้ง จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและยกระดับความน่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยของสินค้าอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกในตลาดเอเชียและสหภาพยุโรป ผู้ร่วมวิจัย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 1 0 0
  2013 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทฮาลาลเพื่อการส่งออก หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2013 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0