การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม