โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 2 3 0 0
2017 การศึกษาและวิเคราะห์การซ่อมบำรุงรักษาเพื่อความเชื้อถือได้ของการซ่อมบำรุงระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 1 0 0
2014 การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
2013 การวัดค่าแกรมโหลด (GL) โดยไม่สัมผัสส่วนพื้นผิว Air Bearing ผู้ร่วมวิจัย Western Digital (Thailand) Co.,Ltd. 0 1 0 0