การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม

Publish Year National Journal 2
2016 exนายนรวัฒน์ เหลืองทอง, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 370-381
2015 exนายนรวัฒน์ เหลืองทอง, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรด้วยวิธีอนุกรมเวลา", วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 7-13
Publish Year National Conference 1
2014 exนายนรวัฒน์ เหลืองทอง, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557, 30 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย