การวัดค่าแกรมโหลด (GL) โดยไม่สัมผัสส่วนพื้นผิว Air Bearing

Publish Year International Conference 1
2016 exน.ส. ประภัสสร ตันติพันธุ์วดี, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, "D-Optimal Equivalent-Estimation Second-Order Strip-Strip-Plot Designs for Three Multi-Stage Processes", IEOM 2016: Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 8 - 10 มีนาคม 2016, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย